Gündem

15 Temmuz’un Ardından…

Paylaş:

15 Temmuz’unüzerinden bir yılgeçti ve geçenbusüreçtebirçokşeydeğişti. Ailelerdekalıcıizler, toplumunşahsiyetindeoluşanderinbozulmalar… Cemaatlereuygulananbaskı ve zulümler! “Halkıetkilemeyecek” dense de en çokzararıülkemizinvatandaşlarınıngördüğübitmekbilmeyen OHAL süreci ve çıkankararnameler… İşte 15 Temmuz’unbaşlangıcındanitibarenMuhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin süreçhakkındakiönemliaçıklamaları ve rakamlarla 15 Temmuz’unardındanyaşananlar…

 

“Müslümanlarnedenbutuzağadüşüp hep birliktedemokrasiyisavunuroldular? Vahiyilegelen bir nizamıterkedipinsanmahsulü bir nizamınpeşindengittiler. Köklü bir ağaçgibiduruprüzgârakarşıkoyamıyorlar. Hâlbukielimizde kaya gibisağlam, köklü ve rüzgârişlemeyenvahiyvardı. Amavahiyden o kadaruzağızki, rüzgâraldıgötürdüMüslümanları. Hepsidemokrasiyi, laikliğisavunuroldu.”

 

İşte 15 TemmuzunArdındanBizeKalanlar;

 

Demokrasi ŞEHİDİ

Demokrasi NÖBETİ

Demokrasi MEVLİDİ

Demokrasi NAMAZI

Demokrasi SELASI

Demokrasi GÜNÜ…

 

15 Temmuzdarbegirişiminidaha ilk andanitibarenkınadık ve ne olursaolsundarbelerinkabuledilemeyeceğinivurguladık. Darbegirişimindenhemensonra “DarbelerHakkın Gasp Edilmesidir” diyerekmeşruyollarlagörevbaşınagelenlerinhaksız bir şekildegörevlerindenuzaklaştırılmasınıtasvipetmediğimiziilanettik.

 

Ülkeolarakbirçokmuhtıra, darbe, darbegirişimlerigördük ve her darbedensonraolduğumuzyerdenyıllaryıllaröncesinesilbaştangeridöndük. Darbegirişimiülkemizemaddimanevi her yöndenzararverdi. Binlerceinsanpsikolojikolaraksıkıntılaryaşarkenişsizkalıpevineekmekgötüremeyenlerdenbazılarıintiharıseçti… Bunlardarbegirişiminintoplumumuzaverdiğihasarlardanbazıları… Bir de arkaplandayaşanan ve tabiricaizsebuzdağınıngörünmeyenyüzüvar… Halkımız 15 Temmuzdarbegirişiminikınadı, günlercesokaklardanöbetlertuttu. Aslındahalk o cemaatekarşısavaşaçıldığınıdüşünürkenbirileri can damarlarımızdanvurdu… Evet, 15 Temmuzaslındabirilerininçokiyiplanladığı, yeri ve zamanıgeldiğindedüğmeyebastığı büyük çapta bir olaydı..

 

Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi bir yılönceyaptığıaçıklamada”EğerHükümetbucahilleridarbeyeteşvikeden ve bubahaneileaslındahedefleritümcemaatlere ve İslamî faaliyetleredarbevurmakolanaşırısolcuderindevletinplanınıanlamaz ve darbecilerlemücadeleyicadıavınadönüştürürsebirçokmasumMüslümana, cemaatlere ve İslamî faaliyetleredarbevurulabilir. Kanaatimceasıldarbebudur ve budarbegirişimiaslındabununiçinplanlanmıştır. Asıldarbeciler İslamî bir kişiliğesahip, dindarolanbütüninsanlarakarşı bir darbehazırlığıiçerisindedirler. Herkesi o sınıftangibigöstermekistemektedirler. Yetkililerinbuhusustadikkatliolması, kuru ileyaşıayırmasıicapeder, aksihaldetoplumsal bir travmayaşanır. Bu gerçek darbecileraslındagüçlendikleri zaman bir günhükümete de darbeyivuracaklar. Hükümetyalnızbırakılmaya ve sevenlerininazalmasınaçalışılmaktadır. Onuniçinhükümetyetkilileri, kuru ileyaşıayırmalıdır” diyerekaslındadarbeninkiminişineyaradığınıçok net bir şekildeaçıklamışoldu.

 

Maalesefgeçensüreiçerisindeyaşla kuru ayrılamadıhattayetkililer bile çıkıp: ‘At İzi İt İzineKarıştı’ şeklindeaçıklamalaryaptı. Müslümanlardemokrasinin ve laikliğinbekçiliğiniyapıpnöbetbeklerken, birilerikınındançıkmışkılıçgibicemaatlerinkökünükazımayolundailerledi. Cemaatlerinöğrencievlerikapatıldı, binlercevakıf, dernekkapatıldı, İslamikonferanslartamamenyasaklandı, İslamifaaliyetlerebaskı ve zulümarttı… Birçokhoca, grup ve cemaatfaaliyetlerinibıraktı. Basınaçıklamalarınadahiizinverilmezoldu. Bunlaraşahitolanhalk, İslamikimliğinden ve cemaatlerdenkaçar hale geldi. Bu rüzgâr, eleştireltavrıolanbirçokşahıs ve kurumları da içinealdı. Tümbunlariçin OHAL kapsamında -kılıfında- kararlaruygulandı. Ülkeolarak bir yıldır OHAL sürecindeyiz…

 

“Cemaatdüşmanıaşırısolcuderindevletinaslındayapmakistediği, budarbegirişimibahanesiyleöncebütüncemaatleribitirmeksonra da AKP’yibitirmektir. ÇünküAKP’ninbukadargüçlenmesinde en önemlisebebincemaatlerolduğunubilmektedirler. AKP yetkilileributuzağınfarkınavarmalıdır. Cemaatkavramına ve cemaatlerebukadarsaldırıvar ve nedensecemaatlersusuyorlar. İslam düşmanları, kimsekonuşamasındiyegergin bir ortammeydanagetiriyor. Böylecebukorkuortamındacemaatlerbitirilecek.”

 

Cemaatlereyapılanbaskı ve zulüm son hızıyladevamederkenmaalesefcemaatler SUSMAYI TERCİH ETTİ…

Hocaefendi; “Cemaatlersuskunkimsekonuşmuyor” diyereksessizkalmanınçareolmadığınıdilegetirdi: “Sanıyorlarkikonuşmazlarsadahaazbelayauğrarlar, hâlbukikonuşmadıkçadahaçokbelayauğrayacaklar… İnsanlarıtümcemaatlerdenuzaklaştırmayaçalışıyorlar. Bu amaçlabirileri 15 Temmuz’uplanladı ve şuandabugerçekleşiyor…”

Böylece 15 TemmuzunardındancemaatlerekalanSusmak, Tavizvermek ve Geri çekilmekoldu…

 

15 Temmuzdanülkemizekalanlariseçokdahaiçleracısı… Birileri her ne kadardemokrasiningeldiğinisöylese, İslam gelmişgibiseviniprahatlamayıtercihetse de DEMOKRASİNİN başındanöbetbeklese de; halkadaletisokaklardaararoldu… İşte 15 Temmuz ve ardındankalanlar:

 

Rakamlarla 15 Temmuz’unGerideBıraktıkları…

 

* Darbegirişimigecesi 250 kişihayatınıkaybetti, 2193 kişiyaralandı.

* 20 Temmuz 2016’da ilanedilenOHAL’denbuyana 26 taneKanunHükmündeKararname (KHK) yayınlandı.

* Darbegirişimiilealakasıolmasa da İslamcıya da muhalifkimliğiolan 169.013 kişihakkındaişlemyapıldı.

* 169’u general, 7098’i albay ve alt rütbeler, 8815’i emniyetmensubu, 24’ü vali, 73’ü valiyardımcısı, 116’sı kaymakam, 2431’i hâkim-savcı, 31.784 diğerşüpheliolmaküzeretoplam 50.510 kişitutuklandı.

* 3.046 asker, 5.024 polis, 9 vali, 27 valiyardımcısı, 73 kaymakam, 39.041 diğerşüpheliolmaküzere 48.439 kişiadlikontrolşartıylaserbestbırakıldı. Ayrıca, 10.033 kişisavcılıktan, 33.371 kişi de kollukkuvvetlerindenolmaküzere 43.404 kişiserbestkaldı.

* 8.087 kişihalaaranıyor.

* 5000’i akademisyenolmaküzere 149.411 kişimeslektenihraçedildi. Bunların 34.632’si göreveiadeedildi.

* 16 televizyon, 24 radyo, 63 gazete, 20 dergiolmaküzere 150’yi aşkınmedyakuruluşukapatıldı.

* 1061 öğretimkuruluşu, 223’ü kurs ve etütmerkezi, 1125 dernek, 129 vakıf, 19 sendikakapatıldı.

* Yaklaşık 1000 şirketekayyumatandı.

Ve dahabuverilereyansımayanlar…

Bu arada İslam NizamındanbaşkahiçbirnizamıkabuletmemekleyükümlüolanMüslümanlarasılnöbetlerinibırakıpdemokrasinöbetinegeçtiler. Demokrasinamazıkıldılar, demokrasimevlidiokuttular, lokmalardağıttılar; bumübarek(!) günücoşkuylakutladılar.

Rabbimizgidişatımızıhayratebdileylesin.. Amin