Şiir

Ben Bilmezem

Paylaş:

Yâ Rab hemîşe et lutfunı rehnümâ mana

Gösterme ol tarîki ki yetmez sana mana

Kat’eyle âşinâluğum andan ki gayrdur

Ancak öz âşinâlarun et âşinâ mana

Bir yerde sâbit et kadem-i i’tibârımı

Kim rehber-i şeriîat ola muktedâ mana

Yoh mende bir amel sana şâyet ah eğer

A’mâlüme göre vere adlün cezâ mana

 

Havf-i hatâda muztaribem var ümîd kim

Lutfun vere beşâret-i afv-i hatâ mana

Men bilmezem mana gereğin sen hakîmsin

Men’eyle her ne gerekmez mana mana

Oldur mana murâd ki oldur sana murâd

Hâşâ ki senden özge ola müdde’â mana

Habs-i hevâda koyma Fuzûlî-sıfat esîr

Yâ Rab hidâyet eyle tarîk-i fenâ mana

 

Ya Rab! Lütfunu daima bana yol gösterici kıl.

Sana ulaşmayan yolu bana gösterme.

Kendinden başka her şeyden ilgimi kes.

Yalnızca gerçek tanıdıklarını bana tanıt.

Benim kararsız ayağımı bir yerde durdur.

Öyle ki Şeriat önderi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem benim yol göstericim olsun.

Ya Rab, benim Sana yaraşan hiçbir amelim yok.

Eğer, adaletin beni yaptığım işlere göre cezalandıracaksa vay hâlime.

 

Hata yapma korkusundan hep üzüntü içindeyim. Allah’ım, senin iyiliğinin hatalarımın bağışlanacağı müjdesini vereceğini umuyorum.

Allah’ım, ben bana ne gerektiğini bilemem. Sen her şeyi görür ve bilirsin, bana ne gerekmiyorsa onu bana yaptırma. Benim istediğim ancak senin istediğindir. Asla, Senden, Senin istediğinden başka bir şey isteyemem.

Allah’ım beni Fuzûlî gibi arzu ve hevesler içinde hapsedip bunların tutsağı etme.

Ya Rab, yok olma Sana erme yolunda bana yol göster.

Fuzuli