Ted-Talk

*İşte Başarının 8 Sırrı

Paylaş:

Bu bölümde, dünyagenelindeçeşitlialanlardayeniveilginçfikirlerinyayınlandığı ted.com sitesindenseçtiğimiziçerikleri size sunuyoruz. Bu sayımızdabaşarıüzerineuzunyıllararaştırmayapmışvebunları “8, BüyükOlmak İçin“1adlıkitabındatoplamış Richard St. John’unkonuşmasınısizleriçinderledik. İyiokumalar.

 

Her şeybirgünuçaktaseminervermeyedoğruyolaçıkmışken, yediyılöncebaşladı. Yanımdakikoltuktagençbirliseöğrencisioturuyorduvegerçekten fakir birailedengelmişti. Hayatınınbirişeyaramasınıistiyorduvebanagayetbasitbirsorusordu:Başarıyayolaçannedir?

 

Kendimigerçektenkötühissettim, çünküonaiyibircevapveremedim. Böyleceuçaktanindimvesemineregeldim. Bir an içinaklımageldi: başarılıinsanlarladolubirodanınortasındayım! Peki, nedenbaşarılıolmalarına ne yardımettidiyesorup, bunugençlereaktarmıyorum?

1-TUTKU:İşteşimdi size, yediyılve 500 röportajsonucundaedindiğimtecrübelerleinsanıneyinateşlediğiniveneyinbaşarıyagötürdüğünüanlatacağım.

İlk şeytutku. Ünlübirtasarımcıolan Freeman Thomas der ki: “Ben tutkumtarafındansürükleniyorum”. Yaptığınızısevdiğiniziçinyapın, para içindeğil. Sevilerekyapılanişinsürekliliğiartacaktır. 26 şehirdehizmetverenbüyükbirşirketinyöneticisidiyorki“Yaptığımişiyapabilmekiçinüstüne para verirdim.”Veilginçolanşey, sevdiğiniziçinyapınca, para zatenbirşekildegeliyor.

2-ÇALIŞMA:İkincisiçalışmak! Birdüşünür“Olay çokçalışmak” demişti. Hiçbirşeykolaydeğil. Önemliolan, işiniziyaparkeneğlenmektir.

 

Evet! Çalışırkeneğlenin. Bu sizinveriminiziciddibirşekildeartıracaktır. Özellikleyaptığınızişinenzorkısımlarınıeğlenceli hale getirerekçalışmasüreniziartırın.

3-ODAKLAMA:Odaklanın! Ünlüyönetmenve film yapımcısı Norman Jewisondiyorki, “Sanırımolaykendinitekbirşeyeodaklamaklailgili.” Hedefinizeodaklandığınız zaman karşınızaçıkacakengelleriaşmanınyollarınıgörmeyebaşlarsınız. Aksitakdirdekarşılaştığınızsorunlarınçözümlerinibulamazsınız.

Odaklanmak, çokyakınınızdaolduğuhaldegöremediğinizdetaylarıgörmenizi de sağlayacaktır.

4-ZORLAMA:Vezorlamak! Kendinizizorlayın! “Fiziksel, zihinsel, yapmangerekenşeyzorlamak, zorlamak, zorlamak.” Çekingenlikvekendindenşüpheetmeyizorlayıpgeçmelisiniz. Ünlübirsinemaoyuncusu, “Her zaman kendimdenşüpheettim. Yeterinceiyideğildim, yeterinceakıllıdeğildim. Başaracağımainanmıyordum.” demişti. Ama pes etmedenzorlamayadevamederekbaşardı.

Öteyandankendinizorlamak o kadarkolayolmuyor. Bu yüzdensizizorlayacakfırsatlarıaslakaçırmayın!

5-FİKİRLER:Fikirsahibiolun! Microsoft’unkurucusu Bill Gates “Birfikrimvar--” diyordu, “ilk mikro-bilgisayaryazılımfirmasınıkurmak…” Bugün Microsoft, dünyanınenbüyükyazılımşirketlerindenbirisidir. Günümüzdebirçokkuruluş, yenifikirsahibigirişimcilertarafındanoluşturulmuştur.

Aslındayenifikirlerüretmenizisağlayan‘yaratıcılık’ sihirlibirşeydeğil. Mesele, bazıbasitşeylerigörmektenibaret. Detaylarhakkındakifikirlerinizsizibaşarıyagötürebilir.

6-GELİŞTİRMEGeliştirin! Her zaman içinyaptığınızişte ‘eniyi’ olmayıhedefleyin. Bununiçinşuankidurumunuzugeliştirmenizgerekecektir.

Özellikleyazılımalanındabaşarılıbirgirişimciolan Alex Garden, “Başarılıolmakiçinkafanıbirşeyegömve o işteçokamaçokiyiol”diyor.

Ortadasihir yok; meseleuygulama, uygulama, uygulama. Üstüsteyapılacakuygulamalar, sizieniyiyeyaklaştıracaktır.

7-HİZMET:Hizmetedin! Ünlübirdoktor S. Nuland “Doktorolarakhizmetetmekbirayrıcalıktı.” diyor. Şimdilerdebirçokçocukbanamilyonerolmakistediğinisöylüyor. Benimseonlarasöylediğim ilk şeyşuoluyor: “Başkalarına, değeriolanbirşeysunmalısın, onlarahizmetgötürmelisin. Çünküinsanlarbutürşeylerekıymetveriyorlar.“

8-ISRAR:Israredin! Eskipopüleraramamotorukurucusu Joe Kraus diyorki, “Israrcılıkbizimiçinbaşarınınbirnumaralısebebi.” Başarısızlığa, baskıya, eleştirilmeyevereddedilmeyekarşıısrarcıolmalısınız. Bunlarsizinkarşınızdakienbüyükengellerdirveısrar, buengelleriaşmanızısağlayacakenbüyüksilahınızdır.

Sonuçolarakbusekizmaddehakkıylayapıldığıtakdirdesizibaşarıyagötürecektir. Bundaneminolabilirsiniz.

1- Kitabınorjinaladı 8 TO BE GREAT dır.

* Bu yazı, Richard St. John’unted.com’dayayınlananvideosundanderlenmiştir.