Yılın Hedefi

Kur’an-ı Kerim Okumanın Fazileti

Paylaş:

 

AYET VE HADİSLERLE KUR’AN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ

AYETLER

·         “O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir”1

·         “Gerçekten size Allah’tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir”2

·         “Biz, Kur’an okunduğu zaman, seninle ahirete inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz. Ayrıca, onu anlamamaları için kalplerine bir kapalılık ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Sen, Kur’an’da Rabbinin birliğini yâd ettiğinde onlar, canları sıkılmış bir vaziyette, gerisingeri dönüp giderler”3

HADİSLER

·         Ebu Ümâme Radıyallahu Anh: Ben Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i: “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir.4

·         İbni Mes’ûd Radıyallahu Anh’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Kim Kur’an-ı Kerim’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, ‘elif lâm mim’ bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mim de bir harftir”5

·         Ebu Musa el-Eş’arî Radıyallahu Anh’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Kur’an okuyan mü’min portakal gibidir: Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kur’an okumayan mü’min hurma gibidir: Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir. Kur’an okuyan münafık fesleğen gibidir: Kokusu hoş fakat tadı acıdır. Kur’an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzu gibidir: Kokusu yoktur ve tadı da acıdır”6

·         İbni Abbâs Radıyallahu Anh’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir”7

·         En-Nevvas b. Sem’an Radıyallahu Anh anlatıyor: Hz. Peygamber’i şöyle derken duydum: “Kıyamet günü Kur’an-ı Kerim ve bu dünyada onunla amel edenler getirilirler. Önlerinde de kendilerini arkadaş edinenleri savunan Bakara ve Âl-i İmran Sureleri bulunur”8

·         Cabir b. Abdullah Radıyallahu Anh anlatıyor: Hz. Peygamber, Uhud’da öldürülenlerden iki kişiyi bir araya getirdikten sonra: “Bunlardan hangisi Kur’an’la daha fazla haşır neşirdi?” diye sorar; birine işaret edildiği takdirde, önce onun defin işlemini yapardı.9

·         “Kur’an-ı Kerim’i okuyan ve hükümleriyle amel edenin anne ve babasına kıyamet günü bir taç giydirilir ki, bu tacın ışığı güneşi evlerimizin içinde farz etseniz dünya evlerindeki güneş ışığından daha güzeldir. O hâlde Kur’an-ı Kerim’i bizzat öğrenen hakkında ne düşünürsünüz? (Onun sevabını da siz takdir ediniz)10

·         Evlerinizde Kur’an-ı Kerim okumayı çoğaltınız. Çünkü içinde Kur’an-ı Kerim okunmayan evin hayrı az olur, şerri çok olur ve içindekilere dar gelir”11

1.        Bakara 2

2.        Maide 15, 16

3.        İsrâ 45, 46

4.        Müslim, Müsâfirîn 252

5.        Tirmizi, Fezâilü’l-Kur’ân 16

6.        Buhari, Et’ime 30 Fezâilü’l-Kur’ân 17, Tevhid 36

7.        Tirmizi, Fezâilü’l-Kur’ân 18

8.        Müslim

9.        Buhari- Tirmizi, Nesai, İbn Mâce

10.     Ebu Davud, Vitr, 14; Ahmed, 3/440; Hâkim, “Müstedrek”, 1/567

11.     Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr